[X400JAC], Letter from Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison to Madeleine Edison, February 13th, 1918 - Edison, Mina Miller (Mrs Thomas A.)