[X453XFK], Letter from Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison to Adolph Simon Ochs, July 15th, 1929 - Edison, Mina Miller (Mrs Thomas A.)