[F5D12BU], Letter from Madeleine Edison to Thomas Alva Edison, Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, May 11th, 1931

Item