[X018A4BEZ], Letter from Madeleine Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, Thomas Alva Edison, February 22nd, 1927

Item