[X018A4BGB], Letter from Madeleine Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, Thomas Alva Edison, February 14th, 1929

Item