[X018A4CK1], Letter from Madeleine Edison to Thomas Alva Edison, Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, February 28th, 1931

Item