[X018A4CM1], Letter from Madeleine Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, Thomas Alva Edison, May 17th, 1931

Item