[X400HAL], Letter from Madeleine Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, Thomas Alva Edison, March 1916

Item