[X400HAR], Letter from Madeleine Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, Thomas Alva Edison, April 1916

Item